Kasutustingimused

1. Üldsätted
Finantsportaal Laenuvaatlus.ee (edaspidi Portaal) asub veebiaadressil laenuvaatlus.ee ning selle haldajaks on Inigo OÜ (reg/kood12142981).

Portaali eesmärgiks on vahendada oma klientidele erinevate Eesti Vabariigis tegutsevate krediidiasutuste, liisingettevõtete ja teiste krediiditooteid pakkuvate ettevõtete (edaspidi Finantseerijad) personaalseid laenu- ja liisingpakkumisi (edaspidi laenupakkumine). Pakutavad laenu- ja liisingtooted on toodud teenuste all. Portaal on erapooletu laenutoodete pakkumiste vahendaja, kes ei anna Portaali kasutajatele personaalseid soovitusi laenu võtmisel ja laenuandja valimisel, küll aga annab üldiseid juhtnööre erinevate laenutingimuste valikul (nt. fikseeritud või ujuva intressi valik, laenu tähtaja määramine jms.).

2. Portaali Kasutajad
Portaali klientideks ehk Kasutajateks võivad olla kõik füüsilised isikud olenemata kodakondsusest, k.a. füüsilisest isikust ettevõtjad ning Äriregistris registreeritud juriidilised isikud ning välismaa äriühingu filiaalid.

Portaali kasutajateks loetakse kõiki isikuid, kes kasutavad Portaali kas laenupäringute esitamiseks või Portaalis sisalduvate artiklite, arvamuste ja muu informatsiooni lugemiseks ning enda arvamuste avaldamiseks. Portaali haldajal on õigus Kasutajate kommentaare mitte avaldada, kui sellega laimatakse kedagi või kommentaar on muul viisil sündsusetu, samuti kui arvamus on suunatud konkreetse finantseerija reklaamimiseks.
Portaali kasutamisel kohustuvad Kasutajad täitma Portaali kasutamise tingimusi. Kasutustingimuste mittelugemine ei vabasta Portaali Kasutajat nende täitmise kohustusest.

3. Laenupäringus sisalduvate andmete, s.h. isikuandmete esitamine, nende kontroll ja säilitamine
Kasutaja kinnitab, et esitab Portaalile oma laenupäringus ja -taotlustes endast (kaaslaenutaotleja olemasolul ka temast) ja oma majanduslikust seisust üksnes tõeseid andmeid. Juriidilisest isikust Kasutajat esindav füüsiline isik kinnitab, et tal on kõik volitused vastava juriidilise isiku nimel laenupäringut ja -taotlust esitada. Vajadusel on laenupäringut ja –taotlust esitanud isikud kohustatud Finantseerijale dokumentaalselt tõendama kõiki esitatud andmeid (eelkõige sissetulekuid ja tagatisi puudutavaid andmeid). Valeandmete esitamisel kohustub Kasutaja või tema nimel tegutsev isik hüvitama kõik Portaalile tekitatud kahjud.

Kasutaja annab käesolevaga Portaalile ning Finantseerijatele õiguse kontrollida kõiki andmeid, mis sisalduvad tema laenupäringus ja -taotluses (s.h. teha järelpärimisi Maksu- ja Tolliametile, Krediidiinfole, Äriregistrile, Kinnistusametile või muudele kolmandatele isikutele).

Kasutaja kinnitab, et lubab Portaalil töödelda tema poolt avalikustatud isikuandmeid tema poolt esitatud laenupäringule pakkumiste vahendamiseks.

Portaal kinnitab, et edastab Kasutaja poolt esitatud laenupäringu ning selles sisalduvad isikuandmed üksnes Portaaliga koostööd tegevatele Finantseerijatele Kasutaja poolt esitatud laenupäringule ning sellega seotud teenustele pakkumise tegemiseks. Laenupäring edastatakse Finantseerijatele ilma Kasutaja nime ja isiku/registrikoodita ning need avalikustatakse üksnes nendele Finantseerijatele, kes Kasutajale konkreetse laenupakkumise teevad või oma pakkumisest loobumise kirja saadavad. Finantseerijatel on kohustus hoida ja mitte avalikustada talle teatavaks saanud isikuandmeid ning neid kasutada üksnes laenupäringule ja sellega seotud teenustele pakkumise tegemiseks. Kui Kasutaja sõlmib mõne pakkumise teinud Finantseerijaga krediidilepingu, siis on vastaval Finantseerijal õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid vastavalt nendevahelistele lepingutele.

Kasutaja annab käesolevaga Finantseerijatele õiguse esitada Portaalile järgmisi andmeid Portaali poolt vahendatud Kasutajaga sõlmitud krediidilepingu kohta: päringu ID millega sõlmiti leping.

Portaal säilitab Kasutaja isikuandmeid virtuaalserveris tähtajatult. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Inigo OÜ. Portaal kinnitab, et ei avalikusta talle teatavaks saanud isikuandmeid kolmandatele isikutele ning kasutab neid üksnes Kasutajate poolt edastatud laenupäringutele pakkumiste vahendamiseks ja päringus esitatud andmete kontrollimiseks.

Kasutajal on õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning nõuda Portaalilt tema poolt enda isikuandmete töötlemise lõpetamist, nende parandamist, sulgemist või kustutamist. Vastav nõue tuleb Portaalile esitada kirjalikult ning see täidetakse 5 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest.

4. Laenupakkumiste tegemine
Finantseerijad edastavad Kasutajale oma laenupakkumise või otsuse pakkumisest keeldumise kohta Portaalis. Kasutajale saadetakse e-mailile esitatud pakkumiste kohta vastav teatis ning ta saab pakkumistega tutvuda Portaalis talle antud parooliga. Esitatud laenupakkumine ei ole käsitletav laenupakkuja oferdina laenu taotlejale ning ei ole seega laenu pakkujale siduv. Laenu pakkuja võib oma pakkumise tagasi võtta või seda muuta, eelkõige kui selgub, et kasutaja on laenu päringus esitanud enda isikuandmete, volituste või materiaalse seisukorra kohta ebatäpseid või valeandmeid või selguvad muud olulised asjaolud mis muudavad pakkumise tingimusi.

Portaal ei garanteeri laenupakkumiste esitamist kasutajale ega seda, et Finantseerija pärast laenupakkumise esitamist pakkumist tagasi ei võta või seda ei muuda.

5. Autoriõigused
Portaalis on avaldatud artikleid, informatsiooni ja muid materjale finantsteenuste ja sellega seotud teemade kohta. Esitatud materjalid kannavad hariduslikku eesmärki ja on ülevaatlikud ning seda informatsiooni ei tohiks käsitleda kui konkreetset soovitust.  Portaal ei vastuta nimetatud materjalides sisalduvate andmete, eelkõige tulevikuprognooside paikapidavuse eest ning nende kasutamine toimub Kasutaja enda riisikol. Kõik Portaalis esitatud materjalid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Autoriõigused nimetatud materjalidele kuuluvad Portaalile või on talle antud õigused nende esitamiseks Portaalis. Materjalide kasutamisel väljaspool Portaali on vajalik teha viide Portaalile.